Thursday, May 16, 2013

System kalkulacji procesowej

System kalkulacji procesowej pleasantry stosowany w tych bran?ach, gdzie firma wytwarza jednolite, proste wyroby lub us?ugi w sposób ci?g?y). System funkcjonuje przy produkcji masowej, gdzie podobne jednostki przechodz? przez etapy produkcji, zwane procesami np. artyku?y chemiczne, cement, benzyna, farby, przemys? odzie?owy. Zamierzeniem tego trunku nie jest dokonywane rozliczanie kosztów produkcji na pojedyncze zamówienia. koszt pojedynczego zamówienia dla jednostki mo?e by? obliczony przez: podzielenie kosztów produkcji w danym okresie przez liczb? wyprodukowanych w nim produktów (koszt przeci?tny) 1)         Przep?yw kosztów w outlineie kalkulacji procesowej W kalkulacji procesowej produkcja jest przenoszona z jednego procesu do nast?pnego, a? do zako?czenia produkcji. Zako?czona produkcja ostatniego wydzia?u jest przenoszona do zapasu wyrobów gotowych. Konta zbiorcze s? zak?adane dla ka?dego procesu (etapu), a koszty bezpo?rednie i koszty wydzia?owe s? rozliczane na ka?dy proces. System kalkulacji procesowej jest prostszy w zastosowaniu ni? system kalkulacji zleceniowej kosztów, poniewa? praca z rozliczaniem kosztów na wiele indywidualnych jednostek kalkulacyjnych nie jest konieczna. Tak?e wiele kosztów które s? po?rednie w systemie kalkulacji zleceniowej kosztów mog? by? uznane za bezpo?rednie w systemie kalkulacji procesowej (np. amortyzacja, koszty zarz?du). Poniewa? produkcja jest przenoszona z procesu do procesu, koszty równie? podlegaj? transferowi. Koszty s? kumulowane i po dodaniu do nich kosztów ostatniego procesu (wydzia?) s? okre? sink in koszty ca?kowite produkcji. 2)         Z procesem produkcji zwi?zane s? pewne straty.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
-         Je?eli straty s? nieod??czne i nie mog? by? eliminowane s? one uznawane jako normalne i niekontrolowane. -         Je?eli straty powstaj? niespodziewanie w warunkach efektywnej dzia?alno?ci s? to straty ponad norm? i kontrolowane. Rachunkowo?? ró?nie traktuje te straty. W normie s? w??czone do kosztów produkcji, s? absorbowane przez produkcj? gotow?, straty ponad norm? nie s? zaliczane do kosztów procesów, s? one oddzielnie ujawniane jako straty ponad norm? (nadzwyczajne), s? one traktowane jako koszty okresu i zmniejszaj? wynik finansowy okresu. Ostatecznie w sposób w?a?ciwy s? rozliczane na okres... If you sine qua non to get a honest essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment